Η Νομοθεσία που αφορά τα Βιολογικά Προϊόντα και παρατίθεται στο αριστερό τμήμα της σελίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες.

Κοινοτική Νομοθεσία

Σε αυτή την ενότητα υπάρχει το κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) με αριθ. 2092/91.

Ο κανονισμός αυτός θεμελιώνει το νομικό πλαίσιο για όλα τα επίπεδα παραγωγής, διανομής, ελέγχου και σήμανσης των βιολογικών προϊόντων που είναι δυνατό να προσφερθούν και να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο στην ΕΕ. Καθορίζει τη συνεχή ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής μέσω της πρόβλεψης σαφώς ορισμένων στόχων και αρχών. Οι γενικές αρχές παραγωγής, ελέγχου και σήμανσης καθιερώθηκαν από τον Κανονισμό του Συμβουλίου και, ως εκ τούτου, μπορούν να μεταβληθούν μόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας.

Επίσης σε αυτή την ενότητα υπάρχουν όλοι οι Κανονισμοί του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα.

Η ηλεκτρονική πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

Εθνική Νομοθεσία

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν:

Η Εθνική Νομοθεσία σχετικά με τον καθορισμό των συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, τις λεπτομέρειες εφαρμογής της Εθνικής Νομοθεσίας και τις εφαρμοστικές διατάξεις του Κανονισμού της Επιτροπής.

ask_sp_organic_health