Διαδικασία Χειρισμού Ενστάσεων και Προσφυγών

Δικαίωμα ένστασης κατά ενέργειας εντεταλμένου οργάνου της a Cert ή προσφυγής κατά απόφασης οργάνου της a Cert, έχουν οι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται από το Φορέα καθώς και τρίτα μέρη που έχουν έννομο συμφέρον. Όταν οι ενστάσεις αφορούν αποτελέσματα της επιθεώρησης ή τον τρόπο δειγματοληψίας πρέπει να διατυπώνονται επί τόπου και να σημειώνονται σε σχετικό έντυπο. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να υποβληθεί ένσταση και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών κατά των οποίων στρέφονται, όταν δικαιολογείται ο χρόνος υποβολής της.

Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την αποδοχή ενστάσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης/προσφυγής από τρίτα μέρη ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει και αποφασίζει για το νόμιμο και δικαιολογημένο συμφέρον καθώς και για τον χρόνο υποβολής. Η γραμματεία ενημερώνει γραπτώς τον ενιστάμενο. Ο ενιστάμενος δύναται να αιτηθεί να παραβρίσκεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να καλέσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τον Διευθυντή του οποίου το τμήμα εμπλέκεται στην προσβαλλόμενη πράξη

Η λειτουργία της επιτροπής ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ενιστάμενος δεν ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση, κοινοποιείται σε αυτόν η απόφαση της επιτροπής.

Στη συνέχεια μπορείτε να κατεβάσετε τη διαδικασία χειρισμού των ενστέσεων και των προσφυγών κατά του Φορέα.

Α/Α Τίτλος Έκδοση
1. Δελτίο Ενστάσεων και Προσφυγών (.doc) 03/010806


Μπορείτε να αποστείλλετε την ένστασή ή την προσφυγή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τήλου 2, 546 38 Θεσσαλονίκη.


Σημειώσεις:
1) Προσφυγή κατά απόφασης οργάνου της a Cert μπορεί να υποβληθεί εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση/προσφυγή εξετάζεται το αργότερο 15 μέρες μετά την υποβολή της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής ισχύει η προηγούμενη απόφαση.
2) Ο Φορέας δεσμεύεται οτι η αποστολή, η διερεύνηση και η απόφαση σχετικά με ενστάσεις και προσφυγές δε θα έχουν ως αποτέλεσμα ενέργειες που οδηγούν σε οποιαδήποτε διάκριση κατά του ενιστάμενου.
3) Για την παραλαβή, την επικύρωση, τη διερεύνηση και την απόφαση της επιτροπής για την επίλυση ένστασης ή προσφυγής, λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα τυχόν προηγούμενων παρόμοιων περιπτώσεων.