ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «A CERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
      Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «A CERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση την 3 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Τήλου 2, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας.
      Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής.
 
Θεσσαλονίκη, 21/8/14
Το Διοικητικό Συμβούλιο