Δήλωση Αμεροληψίας και Αντικειμενικότητας του Οργανισμού Πιστοποίησης a Cert Α.Ε.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης a Cert Α.Ε. δηλώνει κατηγορηματικά ότι έργο του είναι η διεξαγωγή αμερόληπτης, ανεξάρτητης και αντικειμενικής πιστοποίησης.

Οι δραστηριότητες συγγενικών του φορέων,

  • δεν τον δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την αντικειμενικότητά του, την αμεροληψία του και την ορθοκρισία του και επομένως την ορθότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας πιστοποίησης και
  • δεν κάνουν με οποιονδήποτε τρόπο και για κανένα λόγο πιο απλή, ευκολότερη ή φθηνότερη τη διεργασία της πιστοποίησης.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης A CERT A.E. και οι συγγενικοί με αυτόν φορείς δεν παρέχουν κανενός είδους γενικές ή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες ή στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών των σχημάτων που πιστοποιεί, ούτε εμπλέκεται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων διοίκησης, υπηρεσιών και προϊόντων των σχημάτων που πιστοποιεί σε κανενός είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.