Η διοίκηση του φορέα A CERT A.E. δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης Συστημάτων Διοίκησης και Προϊόντων, αμερόληπτες, ηθικές και επαγγελματικές ικανοποιώντας πλήρως συναγόμενες εκφραζόμενες ανάγκες και απαιτήσεις  προς όφελος των πιστοποιημένων και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Προκειμένου να ικανοποιήσει αυτό το στόχο, ο Φορέας υλοποιεί προγράμματα για τη Διαπίστευση των υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχει.