Η A CERT A.E. προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΟΚ) 834/2007 σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται στη λήψη σχετικής άδειας από την αρμόδια κρατική αρχή.

Μέχρι σήμερα η a Cert έχει λάβει σχετικές άδειες στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.